Lab. Members

Faculty & Staff

Position Name Email @cheme.kyoto-u.ac.jp
Professor Ryoichi Yamamoto ryoichi
Associate Professor Takashi Taniguchi taniguch
Assistant Professor John J. Molina john
PD Federico Fadda federico
PD(FIFC) Simon K. Schnyder simon
PD(FIFC) Mitsusuke Tarama
Secretary Aiko Sotani k1hisho

Students

Year Name Email @cheme.kyoto-u.ac.jp
D2 Takeshi Sato sato.takeshi
M2 Takuma Oguri oguri_2016
M2 Akiyoshi Sasakura a.sasakura
M2 Kyohei Dogishi k.dogishi
M2 Keisuke Baba baba_2016
M2 Takuya Matsuda matsuda_2016
M1 Naoki Seryo seryo_2017
M1 Wataru Tamatsukuri w.tamatsukuri
M1 Yuji Hamada hamada
M1 Yuuki Yamaguchi yamaguchi_2017
M1 Makoto Yota m.yota
M1 Bixiao Zhang bixiao
UG Atsushi Horigome horigome
UG Takuya Eriguchi eriguchi
UG DShota Kawasumi kawasumi
UG Kohei Sawaki sawaki
UG Takafumi Hiramatsu hiramatsu
UG Ryoga Minami minami
UG Hirotaka Kawasaki kawasaki
RS Jintao Li li.j